تجدید زمان رسیدگی به پرونده وکیل خانواده مهسا امینی
تجدید زمان رسیدگی به پرونده وکیل خانواده مهسا امینی

تجدید زمان رسیدگی به پرونده وکیل خانواده مهسا امینی؛ جلسە دادگاه رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، کە مقرر بود در تاریخ ۱۰ مرداد برگزار شود و بە دلیل مشکلات اداری بە تعویق افتادە بود، در تاریخ ۷ شهریور در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار خواهد شد.

یک منبع مطلع از روند دادرسی این پروندە در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفت: آقای نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درباره مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.

بە گفتە این منبع، شاکی پروندە وزارت اطلاعات بودە و ٩ فقرە مصاحبە این وکیل دادگستری در طول چهار سال گذشتە، از ١٣٩٨ تا ١٤٠٢، بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە درج شدە است.

بە گفتە این منبع، با توجە بە نزدیک بودن سالگرد ژینا امینی و پیش‌بینی شروع مجدد اعتراضات مردمی در سالگرد کشتە شدنش، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با اعمال سختگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند.

بە نظر می‌رسد پروندەسازی برای صالح نیکبخت نیز که حاضر به پذیرش نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نشده و بر تشکیل جلسه با حضور پزشکان معرفی شدە از سوی خانواده مهسا اصرار دارد، در همین راستا صورت گرفتە است.

وی افزود: وزارت اطلاعات در متن شکایت خود اعلام کرد کە از نظر آنان آقای صالح نیکبخت در تشویق خانوادە مهسا امینی به پیگیری پروندە مرگ فرزندشان نقش اصلی را داشتە و خانوادە ژینا و مخصوصا پدرش تحت تاثیر گفتەهای او قرار دارند. بە همین دلیل وی یا باید نظریە کمیسیون را پذیرفتە و آن را اعلام کند و یا باید مورد برخورد دستگاە قضایی قرار بگیرد.

بە نظر می‌رسد دستاویز قرار دادن مصاحبەهای قبلی وی نیز صرفا بهانەای است برای سنگین کردن حجم پروندە و مسالە اصلی بە پیگیری پروندە قتل ژینا امینی از سوی این وکیل دادگستری برمی‌گردد.

صالح نیکبخت، ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.