بررسی قطعنامه مربوط به حقوق بشر در كشور در مجمع عمومی سازمان ملل

روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان مللقطعنامه وابسته به وضعیت حقوق بشر در كشور را بررسی می‌کند و آن را به ارائه می‌گذارد.

قطعنامه كه از طرف ۳۴ کشور عضو سازمان ملل از ميان آنها آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی ارائه شد.

در این قطعنامه از افزایش اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی، و اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی شد.

کاهش شماري اعدام‌های وابسته به مواد مخدر

از همين سوي بر اساس پیش‌نویس این قطعنامه از کاهش شماري اعدام‌های وابسته به مواد مخدر، تصویب قانون حمایت از معلولان و میزبانی پناهندگان افغانستان در كشور استقبال شده ‌است.

در سال‌های اخير مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های پیشنهادی درباره وضعیت حقوق بشر در كشور را با اکثریت آرا تصویب شد.

رغم اينكه  قطعنامه‌های از طرف مجمع عمومی مصوب شده لازم‌ اجرا نیستند.