مشارکت در انتخابات

یک نظرسنجی جدید توسط  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ ایران را نشان داد.

نتایج نظرسنجی جدید انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران حاکی از آن است که تعداد شهروندانی که مشارکت خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید کرده اند بیش از سه درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

  •  شطرنج سیاسی‌ای

طبق نتایج مرحله هشتم نظرسنجی های انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، میزان مشارکت تایید شده در انتخابات ۳۴,۱ درصد است.

این در حالی است که نظرسنجی های انجام شده در هفته گذشته ۳۷,۷ درصد میزان مشارکت در انتخابات را نشان داده است.

طبق نظرسنجی ایسپا، بیش از ۱۶ درصد گفتند: «من هنوز تصمیم نگرفته ام»، تقریباً ۹ درصد گفتند: «احتمالاً شرکت نمی کنم» و بیش از ۳۲ درصد پاسخ دهندگان گفتند: «اصلاً شرکت نخواهم کرد». 

  • پایین‌ترین میزان مشارکت

ایسپا مرحله هشتم نظر سنجی انتخابات ریاست جمهوری را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در سراسر کشور انجام داد.

این کار را از طریق مصاحبه های حضوری در میادین و خیابانهای شهرها و روستاها با تعداد نمونه ۵۱۵۹ نفر از ۹ خرداد مه تا ۱۱ خرداد انجام داد.

قرار است انتخابات برای تعیین رئیس جمهور بعدی ایران در تاریخ ۲۸ خرداد برگزار شود.