نوزاد
اعترافات تكان دهنده رئیس شبکه نوزاد ربایی

به گزارش روزنامه خراسان ، شش نفر در پرونده ای اعتراف کردند که ۲۰ نوزاد را به زنان معتاد یا دیگر زنان به قیمت هشت تا ۲۰ میلیون تومان فروخته اند.

بازداشت شش نفر به اتهام فروش نوزاد

اعترافات تكان دهنده رئیس شبکه نوزاد ربایی؛ شش نفر در پرونده ای اعتراف کردند که ۲۰ نوزاد را به زنان معتاد یا دیگر زنان به قیمت هشت تا ۲۰ میلیون تومان فروخته اند.

بر اساس این گزارش ، این شبکه با کمک یک پزشک، یک ماما و یک وکیل ، زنان باردار را در یک خانه به دنیا آورد و ده ها نوزاد را فروخت.

در بخشی از این گزارش ، یکی از دلالان فروش کودکان دلیل اصلی این پدیده را نیاز مالی عنوان کرد.

به گفته این بازداشت شده ، بسیاری از مادران فرزندان خود را با رضایت آنها به قیمت ۸ تا ۲۰ میلیون تومان “می فروشند”!

اعضای این شبکه ، پس از آشنایی با والدین ، ​​به ویژه مادرانی که توان مالی آن را نداشتند ، این معامله را پیشنهاد کردند و پس از اخذ تأیید ، اقدام به “خرید نوزاد” کردند.

اعترافات تكان دهنده رئیس شبکه نوزاد ربایی

بستگی به شرایط و وضعیت هر کودک معمولاً از ۸ تا ۲۰ میلیون تومان خرید‌ و‌ فروش می‌کردم.

ما زنانی را که یک ماه به تاریخ زایمان‌شان باقی مانده بود به خانه ای امن منتقل کردیم و تمام امکانات غذایی ، دارویی و … را در اختیارشان می‌گذاشتیم تا روزی که موعد زایمان برسد!

ما زنان باردار را به خانه های خصوصی می بردیم و فرزندان آنها را می فروختیم.

این باند به فروش ۲۰ کودک اعتراف کردند.