اخراج يک خبرنگار توسط علیرضا دبیر در حاشیه انتخابات کشتی مازندران!
اخراج يک خبرنگار توسط علیرضا دبیر در حاشیه انتخابات کشتی مازندران!

اخراج يک خبرنگار توسط علیرضا دبیر در حاشیه انتخابات کشتی مازندران؛ علیرضا دبیر، خبرنگاری را که معترض اظهارات او درباره لهجه مازندرانی و روابط بین اهالی شهرهای مختلف مازندران شده بود را با رفتاری زننده از سالن مجمع عمومی اخراج کرد.

اخراج يک خبرنگار توسط علیرضا دبیر در حاشیه انتخابات کشتی مازندران!

در حاشیه انتخابات کشتی در استان مازندران، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران به دلیل اظهاراتی که درباره لهجه مازندرانی و روابط بین اهالی شهرهای مختلف این استان داشته بود، با رفتاری ناشایست، خبرنگاری را از سالن مجمع عمومی اخراج کرد.

 

در جلسه مجمع انتخاباتی، علیرضا دبیر پس از جر و بحث با یک خبرنگار، او را از مجمع اخراج کرد.

رئيس از اختيارات خود براى اخراج خبرنگار استفاده كرد

واكنش فدراسیون كشتى به جنجال دبير: رئيس از اختيارات خود براى اخراج خبرنگار استفاده كرد

انتخاب امید شایگان به عنوان رئیس هیئت کشتی استان مازندران در مجمع انتخاباتی به پایان رسید، اما این موضوع با واکنش فدراسیون کشتی همراه بود و جنجالی را به دنبال داشته است. در این بین، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون نیز درگیر مشکل شده و در نهایت خبرنگاری را از مجمع اخراج کرده است. حالا با بیانیه فدراسیون مطبوع خود تطهیر شده است.