محمد نوریزاد
ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد نوریزاد؛ “ماده‌ای به نوری‌زاد تزریق شده که از آن اطلاعی نداشته است”

ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد نوریزاد؛ “ماده‌ای به نوری‌زاد تزریق شده که از آن اطلاعی نداشته است”، کارشناسان سازمان ملل در گزارشی نسبت به وضعیت محمد نوری‌زاد به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی وی شدند.

ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد نوریزاد

در گزارشی از وضعیت این زندانی ، کارشناسان سازمان ملل نگرانی شدید خود را از آزادی محمد نوری زاد ابراز داشتند و خواستار آزادی وی شدند.

 در این گزارش ضمن اشاره به زندانی شدن نوری‌زاد به دلیل ابراز عقیده، و از بدرفتاری و ادامه حبس خود ابراز نگرانی کرد.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که علی رغم تشخیص پزشکی که وی به دلیل وخامت وضعیت جسمی تحمل ادامه حبس خود را نداشت ، زندانی همچنان در زندان است.

ماده‌ای به نوری‌زاد تزریق شده که از آن اطلاعی نداشته است”

متن گزارش عدم مراقبت پزشکی از نوريزاد را نوعی شکنجه بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف می کند.

این کارشناسان که گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه حق تجماعات مسالمت آمیز ، حق سلامت جسمی و روانی و اعدام غیرقانونی هستند ،خاطرنشان کردند که نوری‌زاد در بازداشتگاه اعتصاب غذا کرده و به نشانه اعتراض، از استفاده دارو خودداری کرده است.

.پس از بیهوشی ، مدیر در ۱۴ آوریل به بیمارستان آموزشی لقمان الحکیم تهران منتقل شد و ماده ای به او تزریق شد که از محتوای آن اطلاعی نداشت و و با آن موافقت نکرده.

 

ماده‌ای به نوری‌زاد تزریق شده که از آن اطلاعی نداشت، کارشناسان سازمان ملل در گزارشی نسبت به وضعیت محمد نوری‌زاد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی وی شدند