کارگران هفت تپه
کارگران هفت تپه در بیست و چهارمین روز اعتصاب به خیابانهای شوش کشیده شد

کارگران هفت تپه در بیست و چهارمین روز اعتصاب به خیابانهای شوش کشیده شد؛ امروز اعتصاب و تظاهرات اعتراضی کارگران به ستوه آمده هفت تپه تجمع مقابل فرمانداری و سپس راهپیمایی اعتراضی در خیابانهای چوچا شوش کردند.

کارگران هفت تپه در بیست و چهارمین روز اعتصاب به خیابانهای شوش کشیده شد

 کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری تجمع كردند و سپس راهپیمایی اعتراضی در خیابانهای چوچا شوش کردند.

کارگران معترض ، که در بخشهای مختلف کار می کنند ، با آوردن مردم به سراسر شهر برای رسیدن به مطالبات برحقشان مبارزه می‌کنند.

آنها می خواهند معوقات را پرداخت کنند و همکاران اخراج شده خود را بازگردانند.

کارگران معترض ، که در بخشهای مختلف کار می کنند ، با آوردن مردم به سراسر شهر برای رسیدن به مطالبات برحقشان مبارزه می‌کنند.

آنها می خواهند معوقات را پرداخت کنند و همکاران اخراج شده خود را بازگردانند.

کارگران هفت تپه همچنین خواهان واکسیناسیون و تمدید قرارداد کارگران کنترل آفات در شرکت نیشکر هفت تپه هستند.

پس از اعلام لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی ، همچنان در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند.

مردم شوش به کارگران هفت تپه بپیوندید!

امروز ، کارگران هفت تپه دست در مقابل فرمانداری تجمع کردند و سپس راهپیمایی اعتراضی در خیابانهای شوش انجام دادند.

بیست و چهار روز اعتراض پی در پی نشانه عزم و اراده کارگران برای دستیابی به حقوقشان است.