نرگس محمدی
نرگس محمدی: در زندان‌ها اتفاقهای بدی می افتد، بازجو دسترسی به قرص روانگردان دارد!

نرگس محمدی: در زندان‌ها اتفاقهای بدی می افتد، بازجو دسترسی به قرص روانگردان دارد، پس از انتشار گزارش هایی در مورد دادن قرص های روانگردان به زندانیان ، اتاقی با عنوان “به یاد آر؛ درمان و داروهای روان‌گرادان” در کلوپ هاوس برگزار شد ، جایی که زندانیان سیاسی سابق ، فعالان جامعه مدنی و حقوق روایت‌هایی را بیان کردند.

نرگس محمدی: در زندان‌ها اتفاقهای بدی می افتد

پس از انتشار گزارش هایی در مورد دادن قرص های روانگردان به زندانیان ، اتاقی با عنوان “به یاد آر؛ درمان و داروهای روان‌گرادان” در کلوپ هاوس برگزار شد ، جایی که زندانیان سیاسی سابق ، فعالان جامعه مدنی و حقوق روایت‌هایی را بیان کردند.

نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق ، با محکوم کردن اقدام گفت: “این امری هدفمند است وقتی از سلول انفرادی افراد سالم به بند عمومی می‌آیند با یک مشت قرص اعصاب و روان می‌آیند.”

خانم محمدی تأكید كرد: “این بخشی از شكنجه و روند وحشتناكی است كه زندانیان سیاسی در آن قرار می گیرند و این دلیل است كه بسیاری از زندانیان سیاسی به امین آباد اعزام می شوند.

بازجو دسترسی به قرص روانگردان دارد

محمدی تأكید كرد ، “این بخشی از شكنجه و روند هولناكی است كه زندانیان سیاسی در آن قرار می گیرند و این دلیل است كه بسیاری از زندانیان سیاسی به امین آباد اعزام می شوند.

به جای اینکه به زمینه بروز بیماری این فرد به عنوان دادیار توجه کنید می‌فرستید امین‌ آباد و بعد دوباره سلول ، این روند شکنجه است. به هر حال اتفاق بدی در زندان ها در جریان است. “بازجو دسترسی به قرص روانگردان دارد.”