مهاجرت پناهجویی

رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش نگران کننده مهاجرت پناهجویی و مهاجرت توده‌ای از ایران طی دو سال گذشته خبر داد.

بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، گفت که در دوره کرونا، مهاجرت ایرانیان به منظور کار و تحصیل کاهش یافته و مهاجرت به منظور پناهندگی افزایش یافته است.

صلواتی همچنین اظهار داشت که بیشتر افرادی که در اروپا پناهندگی می گیرند از طریق ترکیه مهاجرت می کنند.

وی اظهار داشت که پیمایش‌ های اخیر انجام شده توسط رصدخانه مهاجرت نشان می دهد که تمایل به مهاجرت پناهجویی از کشور در دو سال گذشته در حال افزایش به‌ شکل نگران‌ کننده‌ای است.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران همچنین نسبت به ضعف اقتصاد ایران هشدار داد و اظهار داشت که این ممکن است به موج “مهاجرت توده‌ای” منجر شود.

وی تاکید کرد: «کاهش نگران‌کننده فاصله میان شاخصهای میل به مهاجرت و تصمیم به مهاجرت ناشی از چالش افزایش نیرو‌های رانشی داخلی و نیروهای کششی خارجی است».

صلواتی همچنین توضیح داد: «به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی شرایط داخل کشور جذابیت خود را برای حفظ و نگهداشت جوانان از دست می‌ دهد، درحالی که کشورهای همسایه و منطقه و جهان در حال ارائه مشوق‌ های مختلف تحصیلی، کاری و سرمایه‌ گذاری، و ورزشی برای جذب سرمایه‌ های انسانی و مالی هستند.».