مقام‌های ایران

مقام‌های ایران از ورود آهسته واکسن کرونا به کشور انتقاد کردند، در حالی که دیگران اظهار داشتند که شهروندان مقصر هستند و گفتند که آنها مسئولیت بدتر شدن وضعیت سلامتی را بر عهده دارند.

اظهارات مقام‌های ایران با اصلی ترین عامل وخیم تر شدن وضعیت بهداشتی مربوط به کرونا، پس از بازگشت تعداد زیادی از عفونت ها و مرگ ناشی از ویروس، مغایرت دارد.

در حالی که برخی از مقامات دولت را به دلیل کندی در وارد کردن واکسن کرونا و شروع عملیات واکسیناسیون گسترده مورد انتقاد قرار دادند، برخی دیگر به مردم حمله کردند و آنها را مسئول وخیم تر شدن وضعیت سلامتی دوباره دانستند.

  • هشدار درباره تبعیض در واکسیناسیون

محسن هاشمی، شهردار تهران گفت که درصد واکسن کرونا وارد شده به کشور از ۱% کل جمعیت فراتر نمی رود و تأکید کرد که این تأخیر در واردات واکسن دیگر از نظر افکار عمومی پذیرفته نیست.

از سوی دیگر، حجت نظری، عضو شورای تهران، از تناقض بین اظهارات مقامات و ادعای کوتاه آمدن مردم انتقاد کرد.

نظری گفت: «سوء مدیریت عامل اصلی ورود کشور به موج چهارم کرونا است، تلاش می شود تناقضات مقامات در گفتار و عمل آنها پوشانده شود».

عضو شورای تهران تاکید کرد: «هیچ چیز جدیدی در مورد عملیات واکسیناسیون انبوه وجود ندارد و واکسن کرونا اکنون فقط به دسته های خاصی رسیده است و  مردم چیزی از واکسن داخلی یا خارجی احساس نمی کنند».