مرگ

نتایج یک مطالعه بر روی ۱.۳ میلیون بیمار زن و مرد، ۳۰۰۰ پزشک و ۲۱ نوع جراحی نشان داد که بیماران زنی که تحت جراح مرد قرار می‌گیرند بیشتر در معرض مرگ هستند.

گاردین منتشر کرد این تحقیق اولین پژوهشی است که رابطه بین جنسیت بیمار، جنسیت جراح و نتیجه جراحی را بررسی می کند که در آن 1.3 میلیون بیمار، ۳۰۰۰ پزشک مرد و زن و ۲۱ نوع جراحی شرکت داشتند.

این پژوهشی توضیح داد که سه مورد از نتایج نامساعد پساجراحی، مرگ، بستری دوباره بیمار و عوارض ناشی از عمل طی ۳۰ روز پس از انجام آن، را مورد بررسی قرار داده است.

◊     نحوه ارتباط برقرار کردن!

بر اساس نتایج این مطالعه، مرگ بیماران زن در صورت قرار گرفتن تحت عمل با جراح مرد تا ۳۲% و اینکه نتیجه عمل آنان بد باشد تا ۱۵% بیشتر از زمانی است که پزشک جراح زن باشد.

محققان متوجه نشده اند که چرا این میزان بالاتر است، اما به گفته اين پژوهشی، “جانبداری‌های جنسی نهان” ممکن است به توضیح اینکه چرا زنان در معرض خطر بیشتری برای انجام عمل جراحی توسط جراحان مرد هستند، کمک کند.

آنها همچنین نشان دادند که جراحان زن قبل از جراحی، بهتر از جراحان مرد، با بیماران ارتباط برقرار می کنند و تفاوت در نحوه ارتباط آنها ممکن است عامل دیگری باشد.