زن
مراجعه ٧٠ هزار زن ایرانی به پزشکی قانونی پس از مصدومیت در نزاع

طی چهار ماه اول سال جاری ، ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم حاصل نزاع در ایران به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

مراجعه ٧٠ هزار زن ایرانی به پزشکی قانونی

مراجعه ٧٠ هزار زن ایرانی به پزشکی قانونی پس از مصدومیت در نزاع؛ خشونت عليه زنان ، ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم حاصل نزاع در ایران به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که در چهار ماهه نخست سال جاری ، از تعداد کل مراجعه نزاع۱۴۹ هزار و ۸۳۱ نفر مرد و ۷۱ هزار و ۷۰ نفر زن بوده اند.

بنابراین ، میزان مراجعان نزاع چهارماهه نخست سال جاری افزایش یافته است ، در مقایسه با ۲۰۹ هزار و ۷۶۲ مصدوم در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمار ، بیشترین تعداد مراجعه به پزشکی قانونی پس از درگیری به ترتیب در استانهای تهران با ۳۳ هزار و ۱۶۴، خراسان رضوی با ۲۰ هزار ۲۶۶ و آذربایجان شرقی با ۱۵ هزار ۴۱۸ ثبت شده است.

بیشترین تعداد مراجعه به پزشکی قانونی

استان های تهران که ۳۳ هزار و ۱۶۴، خراسان رضوی با ۲۰ هزار ۲۶۶ و آذربایجان شرقی با ۱۵ هزار ۴۱۸ مورد ثبت کرده اند ، بیشترین تعداد مراجعه به پزشکی قانونی را در چهار ماهه نخست سال جاری ثبت کرده اند.

استان بوشهر همچنینهزار و ۱۶۶ مورد، ایلام با هزار و ۳۴۸ مورد و خراسان جنوبی با هزار و ۶۷۳ مورد ثبت کرده است که کمترین تعداد مراجعه به مراکز پزشکی قانونی را در مدت یاد شده ثبت کرده است.