محمد خاتمى
محمد خاتمى: حسابمان را از تحریم های برانداز جدا می کنیم

رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی در نامه ای با اشاره به عدم مشارکت در انتخابات نوشت: “حساب‌مان از کسانی که برای “براندازی” انتخابات را تحریم کردند جدا می‌کنیم.

حسابمان را از تحریم های برانداز جدا می کنیم

حمد خاتمی در نامه ای با اشاره به عدم مشارکت در انتخابات نوشت: “حساب‌مان از کسانی که برای “براندازی” انتخابات را تحریم کردند جدا می‌کنیم.

او مشارکت پایین و آرای باطله بالا به‌رغم دعوت به رای را نشانه “نومیدی از اصلاح” و “فاصله با حکومت” دانست و “زنگ خطر” توصیف کرد.

آرای باطله در کل کشور دوم شد

در حالی که بر اساس گزارش های رسمی جمهوری اسلامی ، آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پس از آرای ابراهیم رئیسی در کل ایران رتبه دوم داشته است ، اما آمار استانهایی مانند البرز نشان می دهد که تعداد آرای باطل در رأی اول و حتی از کل آراى و تعداد کل مربوط به نامزدهای بزرگتر بود.

بر اساس گزارش های رسمی وزارت کشور ایران ، میزان مشارکت استان البرز در انتخابات ریاست جمهوری 42 درصد بود ، اما از مجموع حدود 733 هزار رأی ، بیش از 375 هزار رأی باطل بود (انداختن برگه سفید) و کل آرای همه نامزدها حدود 358 هزار رأی بود.

این در حالی است که علی رغم اعلام رسمی درصد میزان آرای باطله در کل استان تهران 12 درصد بود ، اما هنوز درصد تفکیک آرا باطل در تهران اعلام نشده است.