علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای:‌ تجربه دولت روحانی نشان داد که اعتماد و مذاکره با غرب جواب نمی‌دهد

علی خامنه‌ای:‌ تجربه دولت روحانی نشان داد که اعتماد و مذاکره با غرب جواب نمی‌دهد، علی خامنه ای، رهبر جمهورى اسلامى، در آخرین دیدار خود با اعضای دولت دوازدهم گفت. که تجربۀ دولت روحانی نشان داد که “اعتماد به غرب موفق نمی شود” زیرا غرب دشمن جمهوری اسلامی است وحاضر نیست به آن کمک کند.

علی خامنه‌ای:‌ تجربه دولت روحانی نشان داد که اعتماد و مذاکره با غرب جواب نمی‌دهد

علی خامنه‌ای:‌ تجربه دولت روحانی نشان داد که “اعتماد به غرب موفق نمی شود” زیرا غرب دشمن جمهوری اسلامی است وحاضر نیست به آن کمک کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران غرب را مجدداً “دشمن” خواند و از اعضای دولت روحانی تأکید کرده است: “دیگران از تجربیات خود استفاده می کنند. یک تجربه را من به خصوص یادداشت کرده‌ام. حرفی است که من مکرر با شما و مردم تکرار کردم.

علی خامنه ای غرب را مجدداً “دشمن” خواند 

علی خامنه ای بار دیگر، غرب را “دشمن” خواند

این تجربه عبارت است از بی اعتمادی به غرب،خامنه‌ای سپس به طور ضمنی به نقش دولت ابراهیم اشاره کرد، تاکید کرد: “آیندگان باید از این تجربۀ بی اعتمادی به غرب استفاده كنند.

سپس رهبر دولت اسلامی به صراحت اظهار داشت که تجربه یک دولت معنوی نشان داد که اعتماد به غرب بی فایده است و موفق نخواهد شد. “غرب به جمهوری اسلامی کمک نمی کند ، هر جا بتوانند ضربه می زنند.” جایی که ضربه نمی زنند آنجایی است که امکانش را ندارند. “