شناسایی ویژگی‌های شخصیتی شخصیت‌های سمی در روابط اجتماعی و حرفه‌ای
شناسایی ویژگی‌های شخصیتی شخصیت‌های سمی در روابط اجتماعی و حرفه‌ای

شناسایی ویژگی‌های شخصیتی شخصیت‌های سمی در روابط اجتماعی و حرفه‌ای؛ شخصیت های سمی یا شخصیت هایی که در برخورد با دیگران، به طور قابل توجهی مراقبت نمی‌کنند و باعث آسیب رساندن به دیگران می‌شوند، ویژگی‌های خاصی دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

شناسایی ویژگی‌های شخصیتی شخصیت‌های سمی در روابط اجتماعی و حرفه‌ای

۱. عدم احترام به حریم شخصیتی دیگران:

شخصیت های سمی، به طور عمدی حاضر نیستند حریم شخصیتی دیگران را احترام بگذارند و معمولاً به طور فزاینده ای به دنبال کنترل دیگران هستند. آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود، به روش‌های ناپسندی مانند تهدید، تحریک، یا پرخاشگری روی می‌آورند.

۲. عدم توانایی در تشخیص احساسات دیگران:

شخصیت های سمی، نسبت به احساسات دیگران کور هستند و نمی‌توانند به درستی تشخیص دهند که دیگران چه احساساتی دارند و در چه وضعیتی هستند. این مشکل به ویژه در برقراری ارتباطات بین فردی و اجتماعی آن‌ها به وضوح مشهود است.

۳. خودمحوری:

شخصیت های سمی، بسیار خودمحور و به خود خودپرستی می‌پردازند. آن‌ها تمایل دارند که همیشه به خودشان فکر کنند و از نظرات و احساسات دیگران بی‌اعتنایی کنند.

۴. کمبود همدلی:

شخصیت های سمی، نسبت به مشکلات و رویدادهایی که در زندگی دیگران رخ می‌دهد، کمبود همدلی و همراهی دارند. شخصیت های سمی برای رسیدن به اهداف خود، به روش های ناپسندی مانند تهدید، تحریک، یا پرخاشگری روی می‌آورند و از دیگران به دلیل منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.

۵. احساس بالقوه‌ای از برتری:

شخصیت های سمی، احساس بالقوه‌ای از برتری نسبت به دیگران دارند و تمایل دارند به طور مداوم خود را در برابر دیگران بالاتر و برتر نشان دهند.

۶. کمبود خودانتقادی:

شخصیت های سمی، کمبود خودانتقادی دارند و نمی‌توانند به درستی خود را تحلیل کنند. آن‌ها در برابر اشتباهات خود به طور معمول از توجیه‌های نامناسبی استفاده می‌کنند و به دیگران اتهام می‌زنند.

۷. سرکوب احساسات:

شخصیت های سمی، احساسات خود را به طور فزاینده‌ای سرکوب می‌کنند و از نمایش آن‌ها در برابر دیگران خودداری می‌کنند. آن‌ها تمایل دارند تنها به منافع خود توجه کنند و احساسات دیگران را نادیده بگیرند.

در نهایت، برای شناسایی شخصیت های سمی در زندگی روزمره و ارتباطات شخصی و حرفه‌ای، باید به دقت به ویژگی های ذکر شده توجه کنیم و در صورت امکان، از این شخصیت ها دوری کنیم یا در برخورد با آن‌ها به دقت و برای حفظ حقوق خود عمل کنیم.