تجمع سراسری بازنشستگان
شرکت زنان ایرانی در تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

شرکت زنان ایرانی در تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی یکشنبه در تاریخ ۱۵ فروردین در۲۳ شهر مختلف راهپیمایی اعتراضی سراسری ترتیب دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران زن نیز به طور فعال در اعتراضات شرکت کرده اند.

شرکت زنان ایرانی در تجمع سراسری بازنشستگان 

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی یکشنبه در تاریخ ۱۵ فروردین در۲۳ شهر مختلف راهپیمایی اعتراضی سراسری ترتیب دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران زن نیز به طور فعال در اعتراضات شرکت کرده اند.

این اولین تجمع اعتراضی بازنشستگان در سراسر کشور از ابتدای سال جدید تاکنون است. آنها شعارهایی در اعتراض به وضعیت نامناسب زندگی ، دستمزد پایین و افزایش شدید قیمتها سر دادند: خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم ، نه تهدید، نه سرکوب دیگر اثر ندارد. ” ، “سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه.” ”

این اعتراضات که صدای همه مردم ایران است علاوه بر تهران در اراک ، اردبیل ، اصفهان ، اهواز ، ایلام ، خرم آباد ، رشت ، ساری ، سنندج ، شیراز ، کرج ، کرمان ، کرمانشاه ، گرگان ، قزوین ، مشهد. يزد ، نیشاپور ، شوش ، شوشتر و ابهر را در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی برگزار شدند.

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، در رشت:‌ جلوی اداره کل تامین اجتماعی

https://twitter.com/faresnews24/status/1379725074085732353?s=20

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان اصفهان

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان اصفهان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی
باشعار:
ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم