شاهزاده رضا پهلوی:‌ خیابان دست شماست
شاهزاده رضا پهلوی:‌ خیابان دست شماست

شاهزاده رضا پهلوی:‌ خیابان دست شماست؛ شاهزاده رضا پهلوی در ادامه حمایت از تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف ایران با انتشار ویدئویی خطاب به مردم گفت: دیدن اتحاد شما در سرتاسر کشور آرزوی همیشگی من بود.

شاهزاده رضا پهلوی:‌ خیابان دست شماست

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه حمایت از تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف ایران با انتشار ویدئویی خطاب به مردم گفت: دیدن اتحاد شما در سرتاسر کشور آرزوی همیشگی من بود.

ویهم‌میهنان معترض را شجاع و دلیر توصیف کرد و افزود: «شما با هم نیرومندید و با هم از هر نیروی سرکوبی قوی‌تر هستید و همین روند اگر ادامه یابد مسلما پیروز خواهید شد.

شاهزاده رضا پهلوی: شما باهم از نیروی سرکوب قوی‌ترید؛ خیابان دست شماست نگهش دارید

مرگ مهسا امینی

شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته در پیامی ویدیویی اعلام کرد این اعتراضات با پیشگامی زنان ، نقطه غیرقابل بازگشت در پس گرفتن میهن است.

وی پیشتر با شهبانو فرح پهلوی در دو پیام جداگانه اعلام کرده بود که یکشنبه و دوشنبه را به عنوان «عزای عمومی» برای «همراهی با سوگ ملی» مرگ مهسا امینی اعلام کرده و نوشته‌بود: «این احساس مشترک، این سوگ ملی، این خشم ملی، نمودار عزم و اراده ملتی است که برای احقاق حقوق خود تا پای جان ایستاده است.»