روز جهانی کارگر

همزمان با روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت، تجمع گروه های مختلفی از کارگران و بازنشستگان در چندین شهر ایران و خواستار بهبود شرایط زندگی و امنیت شغلی شدند.

ویدئوهایی در رسانه های اجتماعی منتشر شده است که این تجمعها را که در تهران، کرج، کرمانشاه، شوش، مشهد و تبریز برگزار شده، نشان می دهد.

تظاهرکنندگان شعارهایی مانند “درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید”، “دولت غارتگران، دشمن کارگران” و “امنیت شغلی، احیا باید گردد” را سر دادند.

همچنین معترضان شعارهایی “زندگی و اختیار سلب شده مان را بازپس می‌گیریم” و “ما همه انسانیم و حق زندگی داریم” را سر دادند.

◊    بازداشت ده‌ها کارگر

روز جهانی کارگر امسال در حالی فرا رسید که آمارها و گزارش های مختلف حاکی از بدتر شدن شرایط زندگی و امنیت شغلی کارگران ایرانی طی سال گذشته است.

گزارش ها همچنین حاکی از افزایش سرکوب نهادهای های صنفی توسط دولت و عدم دریافت حقوق کارگران و بازنشستگان از سوی حکومت است.

از سوی دیگر، براساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، طی سال گذشته بیش از ۳۷ کارگر و فعال کارگری دستگیر شده اند، در حالی که شهرهای سراسر ایران شاهد تجمعها و اعتراضات صنفی بوده اند.

گزارش ها حاکی است که دولت ایران کارگران و فعالان دستگیر شده را به “تبلیغ علیه نظام”، “اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم کرده است.