کارکنان فنی همجنس‌

سند فاش شده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشان می داد که شاپور بدیعی‌اول، معاون درمان دانشگاه از کلیه درمانگاه‌های دولتی و غیردولتی درخواست کارکنان فنی همجنس‌ داشته است.

آواتودی به سندی دست یافت که در آن شاپور بدیعی‌اول، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خواستار استخدام کارکنان فنی همجنس‌ در کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه، درمانگاه‌ ها، شبکه بهداشت و درمان و موسسات پزشکی برای ارائه خدمات تشخیص، درمان و مراقبت است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پیش از این آیین نامه ای صادر کرده بود که بر اساس آن خدمات درمانی باید بر اساس “موازین شرعی” ارائه شود.

انتشار این پیام پس از راه‌اندازی کمپینی برای توقف سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌ های مرد از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه تروریستی پاسداران صادر شده بود.

مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تایید کرده اند که “حضور یکی از محارم یا کارکنان هم‌جنس در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌ های مرد” است.

همچنین در بیانیه وزارت آمده است: ««بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس باید اقدامات تشخیصی، درمان و مراقبتی در موسسات پزشکی با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس به‌ عمل آید».