دانشجویان دانشگاه چمران خطاب به سخنگوی دولت: سخنگو برو گمشو
دانشجویان دانشگاه چمران خطاب به سخنگوی دولت: سخنگو برو گمشو

دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با سر دادن شعارهای «سخنگو برو گمشو» به حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این دانشگاه اعتراض کردند.

دانشجویان دانشگاه چمران خطاب به سخنگوی دولت: سخنگو برو گمشو

دانشجویان دانشگاه چمران خطاب به سخنگوی دولت:سخنگو برو گمشو. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز حضور یافت.

دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز روز دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه با سر دادن شعارهای «سخنگو برو گمشو» به حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این دانشگاه اعتراض کردند.

۸۱ درصد ایرانیان موافق پایان رژیم فعلی هستند

نتایج یک نظرسنجی اخیر از ایرانیان انجام شده توسط موسسه گمان نشان می دهد که ۸۱ درصد از مردم در داخل کشور می گویند که خواهان پایان دادن به فعلى هستند.

اکثریت نیز خواهان تشکیل شورایی از مخالفان حکومت برای پیروزی در قیام انقلابی است.

نظرسنجی جدیدی که مؤسسه گمان از ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ از بیش از ۲۰۰ هزار پاسخگو، ۱۵۸هزار نفر در داخل ایران و بیش از ۴۲ هزار ایرانی خارج از کشور انجام داده است، نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از مردم داخل کشور از جمهوری اسلامی حمایت می کنند.

موسسه جمعه همچنین خاطرنشان کرد که در پی اعتراضات اخیر، درصد حامیان براندازی جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.