تجمع اعتراضی
حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی دامداران خشمگین در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی دامداران خشمگین در مقابل وزارت جهاد کشاورزی؛ معترضان بر روی پلاکاردها نوشتند: “دامدار را به مانند دامش، سر ببرید تا هم خیال خودش راحت شود هم شما.” یکی از دامداران می گوید: مسئولان اگر این جمله را بخوانند باید بمیرند.

تجمع اعتراضی دامداران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

سه شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱: تحصن و اجتماع سراسری دامداران کشور در مقابل وزارت جهاد کشاورزی.

بنابر فراخوانی که پیشتر داده شده: با توجه به مشکلات عدیده فعالان محترم صنعت دامپروری و بی توجهی آنان به حل مشکلات دامداران و رسیدگی به مطالبات برحق و قانونی آنان، تحصن و تجمع قانونی برگزار شد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار می شود.

دامداران معترض اعلام کردند که آمادگی دیدار و گفتگو با هیچ مقامی جز وزیر جهاد کشاورزی را ندارند.

حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی دامداران خشمگین در مقابل وزارت جهاد کشاورزی ۲۸تیر۱۴۰۱

حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی دامداران خشمگین در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

و تظاهرکنندگان بر روی پلاکاردها نوشتند: “دامدار را به مانند دامش، سر ببرید تا هم خیال خودش راحت شود هم شما.” یکی از دامداران می گوید: مسئولان اگر این جمله را بخوانند باید بمیرند.
دامداران معترض اعلام کردند که آمادگی دیدار و گفتگو با هیچ مقامی جز وزیر جهاد کشاورزی را ندارند.