حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه‌های مشهد و فنی تهران
حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه‌های مشهد و فنی تهران

حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه‌های مشهد و فنی تهران؛ نیروهای امنیتی و لباس شخصی، دانشجویان معترض دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه سوهنک و خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک را محاصره کردند.

حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه‌های مشهد و فنی تهران

نیروهای امنیتی و لباس شخصی، دانشجویان معترض دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه سوهنک و خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک را محاصره کردند. پس از انتشار این خبر تجمع کنندگان برای کمک به دانشجویان محاصره شده راهی محله‌های اطراف شدند.

پس از حرکت معترضان به امیرآباد برای کمک به دانشجویان محاصره شده در دانشکده فنی، ویدئوهایی نشان داد که نیروهای امنیتی خیابان منتهی به کوی دانشگاه را بستند.

بر اساس گزارش ها بیرون دانشگاه مملو ازبسیجی و یگان ویژه است و نیروهای امنیتی به افرادی که در اطراف دانشکده فنی امیرآباد بودند تیراندازی کردند.

در همین حال، معترضان در منطقه امیرآباد تهران به سر دادن شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور ادامه دادند.

امشب ۵ گاز اشک‌آور به داخل کوی دانشگاه شلیک شد.

محاصره دانشگاه سوهانک و خوابگاه اراک

در همین حال گزارش شده است که نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر در دانشگاه اراک حمله کرده و تعدادی از دانشجویان را زخمی کرده اند.

بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی به سمت خوابگاه امیرکبیر گاز اشک آور شلیک کردند.