حسین نادری: کشف حقیقت به خیابان رفتم، باتوم خوردم و سرم شکست
حسین نادری: کشف حقیقت به خیابان رفتم، باتوم خوردم و سرم شکست

حسین نادری: کشف حقيقت به خیابان رفتم، باتوم خوردم و سرم شکست؛ حسین نادری «مداح» نوشت: برای «کشف حقیقت» به خیابان رفتم و وقتی دیدم مأموران با چوب بر سر دختری ریختند با آنها گلاویز شدم، و ناگهان یکی از مأموران با باتوم چنان ضربه‌ای به سرم زد که باتومش شکست.

حسین نادری: کشف حقیقت به خیابان رفتم، باتوم خوردم و سرم شکست

حسین نادرى «مداح» نوشت: برای «کشف حقیقت» به خیابان رفتم و وقتی دیدم مأموران با چوب بر سر دختری ریختند با آنها گلاویز شدم، و ناگهان یکی از مأموران با باتوم چنان ضربه‌ای به سرم زد که باتومش شکست.

وى در پایان نوشته: لعنت بر این زمانه و فرماندهان آن، نفرین بر این حکومت خودکامه سیاه.

اعتراضات سراسرى

در روزهای گذشته با گسترش اعتراضات به قتل مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران، شعارها و فریادهای ضد خامنه ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی در کانون اعتراضات قرار گرفت.
این در حالی است که موج دستگیری و سرکوب نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.

در روزهای گذشته و همزمان با افزایش اعتراضات، نگرانی از قطع اینترنت و سرکوب معترضان در شرایط بی‌خبری مطلق بالا گرفته است. در جریان اعتراضات نوامبر۱۳۹۸، ایران به مدت حدود یک هفته اینترنت کل کشور را قطع کرد.