برابری جنسیتی
ایران در گزارش سالانه برابری جنسیتی در در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفت

ایران در گزارش سالانه برابری جنسیتی در در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفت، در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری بین زن و مرد در کشورهای مختلف جهان ، ایران در رتبه 150 قرار گرفت.

گزارش سالانه برابری جنسیتی

در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری بین زن و مرد در کشورهای مختلف جهان ، ایران در رتبه 150 قرار گرفت.

این گزارش با بررسی داده های رسمی نقش زنان در اقتصاد ، آموزش ، بهداشت و مشارکت سیاسی ، پیشرفت های کشورهای مختلف در رفع موانع رشد زنان را بررسی می کند.

در گزارش امسال ، 156 کشور در زمینه برابری زن و مرد رده‌بندی شده اند.

156 کشور در زمینه برابری زن و مرد

ایسلند مانند سالهای گذشته در رتبه اول قرار دارد و به عنوان بهترین کشور در زمینه برابری جنسیتی شناخته می شود.

فنلاند ، نروژ ، نیوزیلند و سوئد در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند و نامیبیا و رواندا در میان ده برتر جهان برای برابری جنسیتی قرار گرفتند.

در جدیدترین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی ، ایران از بین 156 کشور در رتبه 150 قرار دارد و با دو پله سقوط رتبه ۱۵۰ ایستاد. بر اساس این گزارش ، ایران ، کنگو ، سوریه ، پاکستان ، عراق ، یمن و افغانستان به ترتیب کمترین شاخص برابری جنسیتی را ثبت کردند.