کاربران شبکه های اجتماعی
اقدام نمادین کاربران شبکه های اجتماعی برای همبستگی و همدلی با مجروحان اصفهان

کاربران شبکه های اجتماعی با مجروحان شهر اصفهان که مورد اصابت گلوله ماموران پلیس قرار گرفتند، ابراز همبستگی کردند و در اقدامی نمادین چشمان خود را با بانداژ، پارچه و دست و … بستند.

اقدام نمادین کاربران شبکه های اجتماعی برای همبستگی و همدلی با مجروحان اصفهان

فعالان شبکه های اجتماعی با مجروحان شهر اصفهان ابراز همبستگی کردند و در اقدامی نمادین چشمان خود را با بانداژ، پارچه و دست و … بستند.

شایان ذکر است که در جریان قیام مردم اصفهان به یاری کشاورزان این شهر شتافتند. با شلیک گسترده تفنگ ساچمه‌ای شمار زیادی از مردم و کشاورزان را آماج ساچمه‌های شقاوت‌بار خود قرار دادند. در واکنش به این اقدام نیروهای انتظامى موجی از همبستگی را در شبکه های اجتماعی ایجاد کردند.

همبستگی فعالان شبکه های اجتماعی با مجروحان اصفهان

عکس ها و فیلم های زیادی برای همبستگی و حمایت از مجروحان اصفهان در اینستاگرام منتشر شد؛ چالش جدید در اینستاگرام برای حمایت از مردم اصفهان و اعتراض به نابینا شدن مردم معترض

مادران آبان نیز با مجروحان اصفهان همبستگی کردند؛ حمایت مادرانِ آبان از مردم اصفهان

عکس ها و فیلم های زیادی برای همبستگی و حمایت از مجروحان اصفهان هم در توييتر هم منتشر شد

 

چشمهایی که دیگر نمی بینند؛ من به این تاریکی ممتد می اندیشم و کور می شوم اصفهان

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1465440413272133632?s=20