زنان
افزایش تهدید و ارعاب زنان فعال مدنی در ایران

افزایش تهدید و ارعاب زنان فعال مدنی در ایران، فعالان زن مدنی در ایران توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند


افزایش تهدید و ارعاب زنان فعال مدنی در ایران

فعالان مدنی زن مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند

کاهش حضور زنان در شورای شهر و روستا

براساس نتایج دور ششم انتخابات شهری و روستایی در ایران ، سهم زنان در شوراهای مراکز نسبت به دوره قبلی از٤١ کرسی بە ٣٥ کرسی کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ژنها ، بررسی نتایج این دوره از انتخابات نشان می دهد که سهم زنان در انتخابات دور ششم شورای شهر و روستا در مراکز استان ها نسبت به دوره قبل در ٣١ استان، ١٥ درصد کاهش یافته است.

در نتیجه ، در ۱۱ شهر ایران ، زنان هیچ سهمی در شوراها نداشتند ، در حالی که در برخی از این شهرها در دوره های قبلی موفق به کسب چندین کرسی شدند.

دلايل محدودیت مشارکت زنان در این انتخابات

شرایط رقابت ناسالم زنان و مردان و ثبت نام 7٪ زنان در انتخابات نسبت به مردان عاملی برای محدودیت مشارکت زنان در این انتخابات است.

لازم به ذکر است که در این دوره 5000 زن به عضویت شوراهای شهر انتخاب شدند که 5 مورد مربوط به شوراهای بزرگ و کوچک شهر و بقیه مربوط به شوراهای روستاها بود.