تجمع اعتراضی معلمان
افزايش خشم مردم؛ تجمع اعتراضی معلمان در سراسر ایران

امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه هزاران معلم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی معلمان در سراسر ایران

تجمع اعتراضی معلمان در سراسر ایران؛ هزاران معلم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معلمان تهران ، شیراز ، پلدختر و بروجرد روز پنجشنبه ۲۲ مهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

شعار: نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش
دزدیهای نجومی فلاکت عمومی

کارکنان و معلمان بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، همسان‌سازی حقوق معلمان بازنشسته را اجرا کرده و سایر خواسته های آنها را برآورده کنند.

معلمان شیرازی نیز دست به تجمع زدند

امروز پنجشنبه ، ۲۲ مهرماه، تعدادی از معلمان و فرهنگیان شیراز راهپیمایی اعتراضی را در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معلمان شاغل می خواهند طرح ررتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد از اعضای هیئت علمی و معلمان بازنشسته می خواهند که تساوی حقوق خود را اجرا کنند.

ایلام – تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ایلام مقابل اداره آموزش و پرورش

امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه، جمعی از معلمان و فرهنگیان ایلام مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.

این تجمع بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفت.

داراب – تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان داراب مقابل اداره آموزش و پرورش

امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه، جمعی از معلمان و فرهنگیان داراب در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.

این تجمع به دعوت اتحادیه معلمان که قبلاً تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفت.

فرهنگیان اراکی: معلم، داد بزن! حقتو فریاد بزن!

فرهنگیان اراک توقف اعتراضی را در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند.

کرمان – تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان کرمان 

امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان کرمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند.

بوشهر -تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بوشهر مقابل اداره کل آموزش و پرورش

امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بوشهر مقابل اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند.