دانشگاه فردوسی
اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی به بی‌اعتنایی نسبت به خودکشی‌ یک پژوهشگر

پژوهشگر دوره پسادکترای رشته فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد پس از دو بار اقدام به خودکشی ، در میان سکوت و بی‌اعتنایی مقامات جان باخت.

اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشگر در دانشگاه فردوسی مشهد پس از دو بار اقدام به خودکشی ، در میان سکوت و بی‌اعتنایی مقامات جان باخت.

دانشجویان دانشگاه فردوسی پس ازبی‌توجهی نسبت به خودکشی محقق جوان “سعید قلی‌بیگلو” در مشهد مقابل دستگاه مرکزی تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مقامات آموزشی شدند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به بی‌اعتنایی نسبت به خودکشی‌ یک پژوهشگر/ پژوهشگر دوره پسادکترای رشته فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد متعاقب دو بار اقدام به خودکشی در میان سکوت و بی‌اعتنایی مقامات جان باخت.

سعید قلی‌بیگلو خودکشی كرد

به گفته این دانشجویان ، سعید قلی‌بیگلو یک روز قبل ازاينكه اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود و مقامات بدون هیچ اقدامی وی را به خوابگاه بازگرداندند. اين دانشجو در در فاصله بین دو اقدام حتی یک مشاوره با روانپزشک نداشته است

سرانجام روز بعد ، با تلاش برای خودکشی دوم توسط حلق‌آویز شدن به پنکه سقفی ، مرد جوان جان خود را از دست داد و مقامات به صورت مخفیانه جسد را با آمبولانش منتقل می‌کنند.
تجمع اعتراضی دیگری ظهر یکشنبه ۶ تیرماه در دانشکده علوم برگزار می شود.