معلمان
اعتراضات سراسری معلمان؛ بازداشت ۲۰ فعال صنفی معلم در استان کردستان

اعتراضات سراسری معلمان؛ تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در یک فضای امنیتی در اعتراض به بازداشت معلمان و اجرا نشدن قانون رتبه بندی معلمان و همسان سازی مستمری ها برگزار شد.

اعتراضات سراسری معلمان؛ بازداشت ۲۰ فعال صنفی معلم در استان کردستان

تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در یک فضای امنیتی در اعتراض به بازداشت معلمان برگزار شد.

معلمان کرج شعار «معلم به‌پا خیز برای رفع تبعیض» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.

پیش از آغاز تجمع سراسری، بازداشت معلمان ادامه داشت و روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۲۰ فعال صنفی معلمان در سه شهر اقلیم کردستان بازداشت شدند.

معلمان معترض علاوه بر مطالبات صنفی خواستار بسته شدن پرونده فعالان صنفی و آزادی هر چه سریعتر معلمان زندانی شدند.

راهپیمایی اعتراضی معلمان مریوان

بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران

شورای هماهنگی انجمن‌های فرهنگی ایران در بیانیه‌ای و دعوت به تجمع امروز تاکید کرد که معلمان زندانی «بدون دسترسی به وکیل تحت فشار شدید برای اعتراف هستند».

دستگیری فعالان صنفی معلمان در ایران از ۱۰ اردیبهشت تشدید شده است. حداقل ۱۸ معلم در یک ماه گذشته (به استثنای دستگیری های روز۲۵ خرداد در کردستان) بازداشت شده اند و روند احضار و بازداشت سایر فعالان همچنان ادامه دارد.