ازدواج در تهران

اعظم کریمی، مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، بیشترین و حداقل افزایش نرخ ازدواج در تهران و استان های مختلف کشور را تشریح کرد.

کریمی با تشریح جزئیات آمار ازدواج در کشور طی سال گذشته ۱۳۹۹، اظهار داشت: «در سال ۹۹ و در سراسر کشور با ۴,۴۲ درصد افزایش در آمار ازدواج در مقایسه با سال ۹۸ روبرو شده ایم».

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی بیشترین درصد افزایش در میزان ازدواج را داشته است، خاطرنشان کرد: «استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۷,۰۲% درصد مواجه بوده است».

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد که پس از آن، ایالات یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان در رده های بعدی قرار می گیرند تا میزان ازدواج را حدود ۱۰ درصد افزایش دهند.

وی همچنین در مورد استانهایی صحبت کرد که کمترین افزایش در میزان ازدواج را داشته اند، گفت که استانهای کردستان ۱,۳۳٪ ، البرز ۱,۱۳٪ و فارس ۰,۱۴٪ کمترین تغییرات را در افزایش درصد ازدواج ثبت کرده اند.

از سوی  دیگر، وی به کاهش نرخ ازدواج در تهران اشاره کرد و گفت: «استان‌ های تهران با -۰,۵۸%، کرمانشاه با -۱,۷۴% و همدان با -۲,۶۶% با کاهش آمار ازدواج مواجه بوده‌ اند».