احمدی نژاد
احمدی نژاد حکومت را به بی عملی در رفع معضلات اجتماعی متهم کرد

به مناسبت سالگرد  آبان خونین ۱۳۹۸; احمدی نژاد در پیامی ویدئویی حکومت را به بی عملی در رفع معضلات اجتماعی متهم کرد

احمدی نژاد حکومت را به بی عملی در رفع معضلات اجتماعی متهم کرد

احمدی نژاد حکومت را به بی عملی در رفع معضلات اجتماعی متهم کرد؛ احمدی نژاد در پیامی ویدئویی حکومت را به بی عملی در رفع معضلات اجتماعی متهم کرد

احمدی نژاد دیروز در بیانیه ای به تلاش شیطان برای اثبات برتری خود از طریق گسترش کینه ورزی نفرت، فقر، ظلم، جنگ، مقابله با ملت ها، تضعیف و تحقیر مردم اشاره کرد و گفت:

شیطان برای سلطه بر انسان، توده ها را از دایره های تصمیم گیری خارج می کند و امور آنها را به دست عده ای معدود و تحت کنترل خود می سپارد که همواره مردم را مسئول و مقصر در بروز و پیدایش مشکلات معرفی می کنند.

وى با خطاب قرار دادن حکومت گفت: خاصیت تان برای جامعه چه بوده است؟ چه کرده اید؟ یک گزارش کار بدهید

وی در بخشی از سخنان خود با خطاب قرار دادن حکومت گفت: شما در این سی چهل سال که همه چیز را در دست دارید، می توانید بگویید خاصیت تان برای جامعه چه بوده است؟ چه کرده اید؟ یک گزارش کار بدهید

اگر در جایی به مردم خدمت کردید، پیشرفت کردید، مشکلی را حل کردید، مشکلات را از مردم دور کردید و حوزه تجارت یا عرصه ملی را به خوبی مدیریت کردید، گزارشی تهیه کنید تا مردم بدانند خاصیت شما برای مردم چه بوده است؟ شما همیشه طلبکار هستید؟!

این پیام تصویری همزمان با رخدادهای آبانماه خونین ماه در روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ در کانال تلگرامی دولت بهار منتشر شده است.